تعرفه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رایگان

طرح پایه

 • امکان ارسال 3 آگهی در روز
 • مشاهده جزئیات آگهی ها 7 روز
 • ارسال پیامک از طریق سامانه
 • رایگان !

یک ماهه

طرح اقتصادی

 • امکان ارسال 5 آگهی در روز
 • مشاهده جزئیات آگهی ها 30 روز
 • ارسال پیامک از طریق سامانه
 • 50/000 ريال

سه ماهه

طرح ویژه

 • امکان ارسال 10 آگهی در روز
 • مشاهده جزئیات آگهی ها 90 روز
 • ارسال پیامک از طریق سامانه
 • ارسال پیامک از طریق سامانه
 • 100/000 ريال

یک ساله

طرح کامل

 • امکان ارسال نامحدود آگهی در روز
 • مشاهده جزئیات آگهی ها 365 روز
 • ارسال پیامک از طریق سامانه
 • 500/000 ريال