389. نیاز به مهندس امتیاز آور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نیاز به مهندس امتیاز آور
آگهی دهنده مسعود کریمی
شماره تماس 09183708358
شرح به یک مهندس عمران جهت اخذ گرید راه،یک مهندس معمار جهت اخذ گرید ابنیه و یک مهندس جهت اخذ گرید آب نیازمندیم