1936. لیسانس تمام گرايشهاي برق مكانيك نيرو مهندسي دريا مهندسي شيمي الكترونيك نفت وگاز برق و رشته هاي مرتبط تاسيسات

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
مدرک : لیسانس
رشته : تمام گرايشهاي برق مكانيك نيرو مهندسي دريا مهندسي شيمي الكترونيك نفت وگاز برق و رشته هاي مرتبط تاسيسات
سابقه : 36 ماه
رتبه دار : خیر
قیمت : 8,000,000 تومان
ادامه مطلب...