2476. شرکت سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نوع شرکت : سهامی خاص
سال ثبت : 1384
محل ثبت : تهران دو سیلاب فعال تا امسال، دارای اظهارنامه کارکرد دار دارای اسناد مالی حسابرسی شده، دارای دفاتر نگارش شده، قراردادهای دولتی با بنیاد مسکن، کد کارگاهی و کد اقتصادی و ارزش افزوده
کد اقتصادی : دارد
قیمت : 300,000,000 تومان
ادامه مطلب...